Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası Soruları ve cevapları
Yazar Konu
Kpss Editör Çevrimdışı
KpssKafe Yöneticisi
*******

Yorum Sayısı: 1,250
Üyelik Tarihi: Nov 2010
Rep Puanı: 314
Yorum: #1
SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası Soruları ve cevapları

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.

a) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak
b) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını sağlamak
c) Borsada spekülatif hareketlerin Önlenmesini sağlamak
d) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak
e) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek


2. Sermaye Piyasası Kanunu aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz.

a) Sermaye piyasası araçlarının ihracı esasları
b) Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar
c) Sermaye piyasası kurumları
d) Sermaye piyasası faaliyetleri
e) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları


3. SP Kanunu açısından, sermaye piyasası araçlarının halka arzında tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaktadır

a) Halka arz daveti
b) İzahname
c) Sirküler
d) Ticaret gazetesinde ilan
e) Sermaye piyasası onaylı reklam


4. Sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak izlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır

a) Takasbank
b) İMKB
c) Merkezi kayıt kuruluşu
d) SPK
e) Aracı kurum


5. Anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmiş olması için gerekli olan pay sahibi sayısı aşağıdakilerden hangisidir.


a) 150
b) 1000
c) 51
d) 49
e) 250


6. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile düzenlenmez.

a) Kollektif şirketler
b) Komandit şirketler
c) Adi şirketler
d) Limited şirketler
e) Anonim şirketler


7. Kayıtlı sermaye sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.


a) Esas sözleşmede hüküm bulunur
b) TTK'nun sermaye artırılmasına dair hükümlerine tabi değildir
c) Asgari hisse senedi miktarı belirtilir
d) Sermaye ticaret siciline tescil edilir
e) SPK izni gerekir


8. TTK'na göre anonim şirketlerde sermaye artırım sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz.

a) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
b) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması
c) Esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi
d) Genel kurul tarafından sermaye artırım kararının alınması
e) Hisse senetlerinin basılarak teslim edilmesi


9. Anonim şirketlerde kar dağıtımında pay sahiplerine ödenecek olan birinci temettü oranı aşağıdakilerden hangisidir.


a) Ödenmiş sermayenin %10'u
b) Ödenmiş sermayenin %5'i
c) Net karın %10'u
d) Brüt karın %10'u
e) Brüt karın %5'i


10. Anonim şirketler aşağıdaki durumların hangisinde kar dağıtımından muaf tutulabilirler

a) Şirketin karının olmaması durumunda

b) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin % 10'undan düşük olması durumunda

c) Aktif toplamı 50 milyarı aşan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin %10'undan düşük olması durumunda

d) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının Ödenmiş sermeyenin %50'sinden düşük olması durumunda

e) Aktif toplamı 50 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı yapılmaz


11. Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğim haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

a) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır

b) İlgili Bakan, Kurulun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemlerini denetletir

c) Kurul sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenler

d) Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirler

e) Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyemez


12. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre sermaye piyasası faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.


a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesi

b) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık edilmesi

c) Yatırım danışmanlığı yapılması

d) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapılması

e) Aracı kurumların denetlenmesi


13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir.

a) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması
b) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması
c) Sermayelerinin 100 milyardan az olmaması
d) Esas sözleşmelerinin TTK'na uygun olması
e) Ortak sayısının 5 ten az olmaması


14. Yatırımcıları koruma fonunun kuruluş amacı nedir.

a) Hisse senetleri halka arz edilen anonim şirketlerin korunması

b) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin korunması

c) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların ve bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak

d) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek

e) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin zararlarının korunması


15. Menkul kıymetler yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır


a) Fonun tüzel kişiliği yoktur
b) Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından bağımsızdır
c) Yatırım fonları katılma belgelerinin nominal değerleri 10.000 TL'dir
d) Fon varlığının korunması ve saklanmasından Takasbank sorumludur
e) Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere SPK ve Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır


16. Menkul kıymetler yatırım fonlarının yönetim ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

a) Yatırım fonunun mal varlığı yöneticinin yükümlülükleri yerine getirmesi amacı ile kullanılabilir
b) Fon başka fonların katılma belgelerini satın alamaz
c) Fon mal varlığı teminat olarak gösterilebilir
d) Fon ikinci şahıslar tarafından hacz edilemez
e) Fon yönetici ve kurucunun ihraç ettiği hisse senetlerini portföyüne satın alabilir


17. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre defter ve kayıt tutmayanlar, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı hesap açan veya kayıt tutanlar ve bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar ile ilgili olarak aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır

a) l ıyldan 3 ıyla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
b) 5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
c) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurular uyarı cezası alırlar
d) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumlar geçici olarak kapatılır
e) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumların faaliyet izinleri kaldırılır


18. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir veya birden çok ürünün işlem göreceği il, bölge veya ülke düzeyinde faaliyet göstermek üzere ürün ihtisas borsaları açılabilir yada kurulabilir. Bu borsalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.

a) İhtisas borsalarının kuruluşunda, çalışma alanlarının genişletilip daraltılmasında Birliğin görüşü alınır
b) Ürün ihtisas borsalarının açılmasında borsanın işlem hacmi ve derinliği önemlidir
c) Alım satım yöntemleri arz ve talebe göre vadeli olarak belirlenir
d) Fiziksel, kurumsal ve finansal alt yapı ile uzman personel yeterliliği önemlidir
e) Borsalar umumî mağazacılık yapabilirler ve lisanslı ürün depoları da kurabilirler


19. Karaparanın aklayıcıları açısından sermaye piyasasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.


a) Karaparanın aklanmasının incelenmesi ve gözetimi zordur
b) Bir ülkede faaliyet gösteren sermaye piyasasından diğer bir ülkenin sermaye piyasasına girişler kolayca gerçekleştirilmektedir
c) Sermaye piyasaları likit, büyük ve araç çeşitliliğine sahip oldukları için hızlı işlemler yapılarak gelirin niteliği ve şekli değiştirilebilir
d) Aracı kuruluşlar arasındaki rekabet, paranın kaynağının araştırılmasına engel olabilir
e) Piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin çeşitliliği önemlidir


20. İMKB aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisine tabi değildir.

a) 91 sayılı KHK
b) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
c) İMKB yönetmeliği
d) Kıymetli evrak kanunu
e) SPK


21. Menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliği kazanmasını sağlayan düzenleme hangi kanunda yer almaktadır

a) SPK
b) İMKB Yönetmeliği
c) 91 sayılı KHK
d) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
e) Türk ticaret kanunu


22. Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir.

a) 06.10.1983
b) 06.10.1984
c) 19.02.1996
d) 28.01.1984
e) 01.01.1996


23. Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi durumunda borsanın geçici olarak kapatılmasında yetki sınırları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır

a) Borsa başkam tarafından l gün
b) SPK tarafından 3 gün
c) Borsa yönetim kurulunun talebi üzerine SPK tarafından 3 gün
d) SPK'nun talebi üzerine ilgili bakan tarafından l ay
e) Borsa yönetim kurulu tarafından 3 gün


24. Borsa üyeleri arasında borsa işlemlerinden doğan ihtilafların çözümü hangi mercii tarafından gerçekleştirilmektedir.

a) Borsa yönetim kurulu
b) Uyuşmazlık komitesi
c) Yönetim kurulu
d) Borsa üyeleri
e) SPK


25. Menkul kıymetler borsalarında disiplin cezaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.

a) Uyarı
b) Kınama
c) Para cezası
d) Borsa üyeliğinden çıkartılma
e) Denetim


26. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların yükümlülüklerinden birisi değildir.

a) Çerçeve sözleşmesi imzalamak
b) Müşteriyi tanımak
c) Blokaj
d) Borsa üyeliği
e) Temettü avansı dağıtmak


27. Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin, satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri aşağıdakilerden hangisidir.


a) Başlangıç sermayesi
b) Çıkarılmış sermaye
c) Tavan sermaye
d) Esas sermaye
e) Asgari sermaye


28. Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yetkili değildir.


a) Mali durumu zayıflayan aracı kurumların iflasına karar vermek
b) Halka açık anonim şirketlerin bazı yönetim kurulu kararları için iptal davası açmak
c) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı davranan aracı kurumlarda imza yetkisini kaldırmak
d) İzinsiz halka arz ve satış işlemlerini durdurmak
e) Gerekli olduğu durumlarda kamuoyuna açıklanmamış bilgileri açıklamak


29. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.

a) Kamu tüzel kişiliğidir
b) İdari ve mali özerkliğe sahiptir
c) Başkan dahil 7 üyeden oluşur
d) Yetkilerini ilgili bakanın sorumluluğu altında kullanır
e) Merkez Ankara'dadır


30. Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.

a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
b) Başlangıç sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması
d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması
e) Ortak sayısının 250'den fazla olması


31. Aşağıdaki kurumların hangisinin kuruluşunda ayni sermaye konulabilir

a) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
b) Aracı kurum
c) Yatırım ortaklığı
d) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
e) Banka


34. Menkul kıymet borsaları aşağıdakilerden hangisi tarafından idare ve temsil olunur

a) Borsa komiseri
b) Borsa başkanı
c) Yönetim kurulu
d) Yönetim kurulu kararlarına göre borsa başkanı
e) SPK


35. Borsanın gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz.

a) Borsa üyelerinin giriş aidatları
b) Kotasyon ücretleri
c) Borsa işlemleri tescil ücretleri
d) Kürtaj ücretlerinin bir kısmı
e) Cezalar


32. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır


a) Tüzel kişiliğe sahiptir
b) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur
c) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri İMKB'nın belirlediği üyeler arasından SPK tarafından seçilir
d) Bütün aracı kurumlar üye olmak zorundadırlar
e) Meslek kurallarını oluşturma görevi ve yetkileri vardır


36. Borsa başkanının atanması, görev ve yetkileriyle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır


a) Borsanın en üst amiri ve temsilcisidir
b) Ticari şirketlerde pay sahibi olamaz
c) SPK'nun teklifi ile, müşterek kararname ile 3 ıyl için atanır
d) Finans alanında 15 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir
e) Ticaretle uğraşamaz


33. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından düzenlenen bir suç değildir.

a) Yapay piyasa oluşturmak
b) Yatırımcıların menkul kıymetlerini izinsiz satmak
c) Bir kimsenin iyi niyetinden veya saflığından yararlanarak menfaat sağlamak
d) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek yalan ve yanlış haber yaymak
e) Emsaline göre farklı işlemlerle halka açık anonim ortaklıklarının karlarını ve malvarlığını azaltmak


37. Borsa üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çözümlenir

a) SPK
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa genel kurulu
d) IMKB
e) Türkiye aracı kurumlar birliği


38. Borsanın, olağandışı olumsuz gelişmeler üzerine üç güne kadar kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir


a) Borsa başkam
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa yönetim kurulunun teklifi ile SPK
d) SPK'nun talebiyle Maliye Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı'nın talebiyle Bakanlar Kurulu


39. Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi sahibi oldukları Türkiye'deki şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurullarına katılmak istemeleri durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar


a) Yönetim kuruluna katılmaları serbesttir
b) Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde iştirakin tescili gereklidir
c) Sahip olunan hisse senetleri borsaya kote edilmelidir
d) Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınmalıdır
e) Hisse senetleri SPK kaydına alınmalıdır


40. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamına aşağıdakilerden hangisi dahildir.

a) Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzı
b) Türk parasının yabancı paralar karşısında değerinin belirlenmesi
c) Sermaye piyasası araçlarının ithal ve ihracı
d) Sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemleri
e) Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracı


41. TSPAKB üyelerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat kapsamında işlem yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaları aşağıdaki görev ilkelerinden hangisi ile ilgilidir.


a) Dürüst davranma ilkesi
b) Mesleki özen ilkesi
c) Saydamlık ilkesi
d) Karaparanın aklanması ile mücadele ilkesi
e) Müşteriyi tanıma ilkesi


42. Ticari alanda faaliyet gösteren anonim ortaklıklardan hisse senetlerini halka arz etmemiş olanlar hisse senedi ve ortaklık hukuku bakımında hangi hükümlere tabidirler


a) Vergi kanunlarına tabidirler
b) Türk ticaret kanunu hükümlerine tabidirler
c) Sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabidirler
d) Türk ticaret kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabidirler
e) Borçlar kanunu hükümlerine tabidirler


43. Esas sermaye sisteminde olan halka açık anonim ortaklıklar sermaye arttırımı bedellerinin karşılanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamak zorundadırlar


a) Nakden ve peşinen hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
b) Nakden hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
c) Nakden ve kısmen hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
d) Ortaklığın belirleyeceği koşullara göre ödemek zorundadırlar
e) Ortaklık tarafından yapılacak olan çağrı sonucunda ödeme yapmak zorundadırlar


44. Anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmeleri için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir.


a) Yönetim kurulu karan alınması gereklidir
b) Esas sözleşmede hüküm bulunmalıdır
c) SPK onayı gereklidir
d) Sermaye büyüklüğünün 2.150 milyar TL'ından fazla olması gereklidir
e) Ana sözleşmede hüküm bulunmalıdır


45. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ihraççı değildir.

a) Hisse senetlerini halka arz etmiş olan ortaklıkları
b) Mahalli idareler
c) Merkez bankası
d) Kamu iktisadi teşebbüsleri
e) Aracı kurumlar


46. Halka açık bir anonim ortaklığın yönetim kurulu üyesi, 2002 yılında şirketin zarar ettiğim öğrenerek, kamudan gizli tutulan bu bilgiye rağmen portföyündeki hisse senetlerini satarsa bu işlem aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir

a) Yapay piyasa oluşumu
b) Yapay fiyat oluşumu
c) Manipülasyon
d) içeriden öğrenenlerin ticareti
e) Spekülasyon


47. Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaları uygundur


a) Faaliyetleri ile ilgili reklam yapmak
b) Başka bir denetim şirketine ortak olmak
c) Ticari faaliyette bulunmak
d) Mesleki titizlik ve özen ilkesine bağlı olarak çalışmak
e) Menkul kıymet ihraçlarında aracılık yapmak


48. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri Borsa'da işlem gören anonim ortaklıkların uyması zorunlu yükümlülükler arasında yer almaz.


a) Bağımsız denetime tabi olmak
b) Mali tabloları ilan etmek
c) Kar payını nakit olarak dağıtmak
d) Şirket yöneticilerine haksız kazanç sağlamamak
e) Genel kurullarda vekaleten oı kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak


49. Aşağıdakilerden hangisi "içeriden öğrenenlerin ticareti" suçunun oluşması açısından bulunması gereken unsurlardan birisi değildir.


a) Kullanılan bilginin henüz kamuya açıklanmamış olması
b) Kullanılan bilginin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek özellikte olması
c) Bilginin kullanılarak bir yarar sağlanması veya bir zararın oluşmasının engellenmesi
d) Bilgiye meslek veya herhangi bir görev dolayısıyla yada bu durumdaki kişilerle ilişki nedeniyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde ulaşabilecek bir kişinin bulunması
e) Bilginin hukuka aykırı olarak elde edilmesi


50. Anonim şirketlerde genel kurul tarihi aşağıdakilerden hangisidir.

a) İzleyen yılın mart ayı sonu
b) İzleyen yılın haziran ayı sonu
c) İzleyen yılın mayıs ayı sonu
d) İzleyen yılın ocak ayı sonu
e) İlgili yılın aralık ayı sonu

24-02-2011 03:33 AM
Alıntı ile Cevapla
elfalknn Çevrimdışı
Kpss Adayı
**

Yorum Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: Nov 2011
Rep Puanı: 0
Yorum: #2
RE: SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası Soruları ve cevapları

cevapları nerde bunun ?

20-11-2011 09:58 AM
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Kamu Yönetimi Bölümü KPSS Hazırlık Soruları ve Cevapları 3 Kpss Editör 0 1,351 10-03-2012 08:12 PM
Son Yorum: Kpss Editör
  Kamu Yönetimi Bölümü KPSS Hazırlık Soruları ve Cevapları 2 Kpss Editör 0 963 10-03-2012 07:23 PM
Son Yorum: Kpss Editör
  Kamu Yönetimi Bölümü KPSS Hazırlık Soruları ve Cevapları Kpss Editör 1 1,493 10-03-2012 07:22 PM
Son Yorum: Kpss Editör

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Sitede yer alan yazılardan, yazarları ve kaynakları sorumludur.
Kpss Güncel Bilgiler | Anasayfa | Arama | Üye Listesi | İletişim | Kpss Kafe | Yukarı Git | İçeriğe Git | Arşiv | RSS Beslemesi